Skip to content

Ostajan oikeudet kuluttajakaupassa

Kuluttajan on tärkeää tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa, jotta reagoiminen tavaran tai palvelun virhetilanteissa onnistuu asianmukaisesti. Tämä kirjoitus koskee ainoastaan sellaista irtaimen kulutustavaran kauppaa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja.

Tavarassa katsotaan olevan virhe, mikäli se ei vastaa lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan tai pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tavaran tulee siten sopia tarkoitukseensa sekä oltava ominaisuuksiltaan sopimuksenmukainen.

Vastuu kaupan kohteen virheestä

Kaupan kohteen virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, toisin sanoen sillä hetkellä kun ostaja saa tavaran haltuunsa. Myyjä vastaa silloin virheestä, vaikka se ilmenisi vasta myöhemminkin. Mikäli virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta, sen oletetaan olleen olemassa jo luovutushetkellä, ellei toisin osoiteta tai oletus ole virheen tai tavaran luonteen vastainen.

Mikäli ostaja havaitsee kaupan kohteessa virheen, hänen on ilmoitettava siitä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Tämä virheilmoitus voidaan aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kuluttaja havaitsi virheen. Jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti, niin ostajalla on mahdollisuus vedota virheeseen myöhemminkin. Ellei myyjä oma-aloitteisesti tarjoudu korjaamaan virhettä, niin kuluttajalla on oikeus:

  • pidättäytyä kauppahinnan maksusta siltä osin, kuin hänellä on virheestä johtuvia oikeutettuja vaatimuksia;
  • vaatia myyjää korjaamaan virheen tai toimittamaan tilalle virheettömän tavaran maksutta sekä kohtuullisessa ajassa.
  • vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kauppa, paitsi tilanteissa, joissa virhe on vähäinen.
  • oikeus korvaukseen tavaran virheen myydylle tavaralle tai siihen välittömässä käyttöyhteydessä olevalle tavaralle aiheuttamasta vahingosta.

Riitatilanteissa kuluttaja voi saattaa myyjän virhevastuun kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Silloin kannattaa myös selvittää, onko mahdollista saada asianajokuluihin korvausta koti- tai ajoneuvovakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Linkkejä:

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajariitalautakunta

Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.

Anni Honka, VT, OTM