Skip to content

Kuolinpesän selvitys ja perinnönjako

kuolinpesän realisointi
Kuolinpesän selvitys

Kuolinpesän selvityksen tavoitteena on selvittää kuolinpesän osakkaat sekä vainajan varat ja velat niin, että perinnönjako voidaan toimittaa. Pesänselvityksen ja perinnönjaon perusteen muodostavat perukirja sekä muut mahdolliset asiakirjat (sukuselvitykset, testamentti, avioehto ym).

Pesänselvitykseen kuuluu pesän velkojen maksaminen tai kattaminen. Selvitystoimia ovat myös erityistestamentin toimeenpano, omaisuuden myynti velkojen maksamiseksi ja perinnönjaon piiriin kuuluvien laskennallisten varojen (ennakkoperinnöt, suosiolahjat yms.) selvittäminen.

Kuolinpesän hallinto

Kuolinpesän asioista päättävät kaikki osakkaat yhdessä. Yksi osakas voi ryhtyä muita osakkaita kuulematta ainoastaan erittäin kiireellisiin pesänhoitoa koskeviin toimiin. Kuolinpesän osakkaan, testamentin saajan sekä osakkaan ja kuolinpesän ulosmittausvelkojan hakemuksesta oikeus voi määrätä pesän hallintoa hoitamaan pesänselvittäjän (ks. artikkeli ”pesänselvittäjän tehtävät ja valtuudet”).

Perinnönjako

Jos kuolinpesässä on useita osakkaita, on heidän välillään toimitettava perinnönjako. Perinnönjaosta on aina laadittava asiakirja. Osakkaiden keskinäinen perinnönjakosopimus on kahden esteettömän todistajan todistettava oikeaksi.

Kuolinpesän osakkaan ja osakkaan ulosmittausvelkojan hakemuksesta jaon toimittaa oikeuden määräämä pesänjakaja. Pesänjakajan on lueteltava ja arvioitava pesään kuuluva omaisuus käypään arvoon sekä huolehdittava siitä, että pesän velat on maksettu tai varat niiden maksua varten on varattu erityiseen hoitoon. Pesänjakaja ratkaisee osakkaiden esittämät perinnönjakoon liittyvät vaatimukset lukuun ottamatta testamentin pätevyyttä koskevat moitteet tai muut riidat, jotka on säädetty oikeuden tutkittaviksi.

Osakas, joka ei ole hyväksynyt perinnönjakoa ja sitoutunut olemaan sitä moittimatta, voi moittia perinnönjakoa kanteella, jota koskeva haaste on pantava vireille kuuden kuukauden kuluessa perinnönjakopäivästä.

Sekä pesänselvittäjä että pesänjakaja nostavat kulunsa ja palkkionsa pesän varoista päältä ennen perinnönjakoa.


Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.