Skip to content

Pesänselvittäjän tehtävät ja valtuudet

Tehtävät

Oikeuden määräämä pesänselvittäjä huolehtii itsenäisesti pesän hallinnosta kuullen osakkaiden mielipiteitä olematta kuitenkaan välttämättä niihin sidottu. Osakkaiden tulee luovuttaa pesän varat ja asiakirjat pesänselvittäjälle sekä ilmoittaa hänelle kaikki tiedossaan olevat pesänselvitykseen liittyvät seikat sekä mahdolliset niihin liittyvät väitteensä ja vaatimuksensa.

Pesänselvittäjän tehtäviin kuuluu mm. ottaa pesän omaisuus haltuunsa ja huolehtia sen säilyttämisestä, mahdollisesta myynnistä, veroilmoituksista ja muista pesänhoitotoimenpiteistä sekä maksaa pesän velat, täyttää erityistestamentit ja suorittaa aikanaan jako-osuudet pesän osakkaille.

Ylivelkaisissa kuolinpesissä, joissa velat ovat suuremmat kuin pesän varat, pesänselvittäjän keskeisimmät tehtävät ovat velkojien ja velkojen suuruuden selvittäminen ja velanmaksusta sopiminen velkojien kanssa.

Valtuudet

Pesänselvittäjä edustaa kuolinpesää kaikissa asioissa. Hän on oikeutettu tarvittaessa myymään pesän omaisuutta, kiinteää omaisuutta kuitenkin vain osakkaiden suostumuksella tai oikeuden luvalla.  Sen jälkeen, kun pesänselvittäjä on määrätty, ainoastaan hänellä on oikeus ajaa tuomioistuimessa kannetta kuolinpesän puolesta ja muutoinkin edustaa kuolinpesää.

Ellei pesänjakaja saa velkojen maksua soviteltua ylivelkaisessa pesässä, pesänjakajalla on oikeus päättää velkojen maksusta jako-osuuspäätöksellä. Velkojen maksussa noudatetaan samaa järjestystä kuin konkurssissa ja ulosotossa (ks. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä, www.finlex.fi). Pesänselvitysvelat maksetaan kuitenkin ennen muita velkoja.

Pesänselvittäjällä on oikeus nostaa pesästä korvaus kuluistaan ja kohtuullinen palkkio työstään. Palkkion määrään vaikuttavat

  • pesän laatu ja laajuus, ja
  • tehtävän suorittamiseen käytetty työaika.

Pesänselvittäjä tulee toimia puolueettomasti, joten hän ei voi ryhtyä avustamaan yksittäistä pesän osakasta. Pesänselvittäjä on toimistaan vastuussa kuolinpesän velkojille ja osakkaille perintökaaren 19 luvun säännösten mukaisesti ja hänen on annettava osakkaille tilitys pesän varojen hoidosta.

Pesänselvittäjä voi toimia myös pesänjakajana, jos oikeus on hänet myös siihen tehtävään määrännyt, taikka jos osakkaat pyytävät häntä toimittamaan jaon eikä toista ole pesänjakajaksi määrätty.

Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.