Skip to content

Avioero

Avioeroa koskevat säännökset sisältyvät avioliittolakiin (13.6.1929/234).  Ajan tasalla oleva lakiteksti löytyy muun muassa osoitteesta www.finlex.fi.

Avioliittolain 20 §:n mukaan perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on pyrittävä ensi sijassa selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa ja ratkaisemaan sopimuksella.  Tässä tehtävässä apuaan antavat perheasioiden sovittelijat, joiden toiminnan tavoitteena on saada aikaan luottamuksellinen ja avoin keskustelu perheenjäsenten välillä. Sovittelijat myös avustavat asianosaisia sopimusten tekemisessä sekä muissa ristiriitojen ratkaisemiseksi tarpeellisissa toimenpiteissä.

Puolisoilla, kummalla tahansa yksinäänkin, on oikeus saada avioero 6 kuukauden harkinta-ajan jälkeen. Jos puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta, heillä on oikeus avioeroon ilman harkinta-aikaa.

Avioeron hakeminen

Avioeroasia pannaan vireille hakemuksella käräjäoikeuteen. Sen voi toimittaa tuomioistuimeen tai sen kansliaan kumpi tahansa puolisoista tai puolisot yhdessä.

Harkinta-aika alkaa siitä, kun avioliiton purkamista koskeva yhteinen hakemus on jätetty tuomioistuimeen tai toisen puolison hakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle.  Lopullinen ero myönnetään, kun harkinta-ajan alkamisesta on kulunut 6 kuukautta, ja puolisot yhdessä tai toinen puolisoista sitä vaatii. Eroa on kuitenkin erikseen haettava ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta.

Avioerohakemuksen yhteydessä tai erikseen voidaan vaatia muun muassa määräystä yhteiselämän lopettamisesta, puolisoiden ja lasten asumisesta, lasten huollosta, tapaamisesta ja elatusavusta sekä elatusavusta puolisolle.

Avioerohakemuksessa ei voida esittää vaatimuksia puolisoiden omaisuuden jaosta, vaan omaisuuden osalta on toimitettava ositus tai, jos puolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehto (ks. avioehto-artikkeli), omaisuuden erottelu.  Ositus toimitetaan puolisoiden sopimuksella tai, jos he eivät pääse sopimukseen, oikeuden määräämän pesänjakajan toimittamassa ositustoimituksessa. Puolisot vastaavat yhteisesti pesänjakajan kuluista ja palkkiosta.  Pesänjakajan määräämistä on erikseen haettava ja yleensä sellaiseksi määrätään joku esteetön, paikkakunnalla tai lähiseudulla toimiva asianajaja.

Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.