Skip to content

Perunkirjoitus ja perintöverotus

Perunkirjoitus

Jokaisen Suomessa vakituisesti asuvan henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus Suomen perintökaaren mukaisesti. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat ja mahdolliset toissijaiset perilliset, joiden nimet, osoitteet, sukulaisuussuhde vainajaan sekä henkilötunnukset merkitään perukirjaan.

Perukirjassa on ilmoitettava kaikki vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat perintöverotuksen ja perinnönjaon toimittamisen perusteeksi. Lisäksi perukirjaan merkitään myös:

  • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen,
  • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisille ja pitääkö hän hallinnassaan ensiksi kuolleen puolison jäämistöä tai osan siitä,
  • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset,
  • mahdolliset ennakkoperinnöt ja sellainen lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen perinnönjättäjän kuolemaa,
  • perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle henkilövakuutuksen nojalla maksetut vakuutussuoritukset, niiden saajat ja määrät.

Perukirjan allekirjoittaa pesän ilmoittajana se osakas tai muu henkilö, joka parhaiten tuntee pesän varat ja velat.

Perintöverotus

Perintöverotusta varten perukirja on kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta toimitettava verovirastoon.

Jos perittyyn omaisuuteen kuuluu maatila tai muu yritys, voi yrityksen tai tilan perintöosalleen saava perillinen hakea perintöveron huojennusta ja lykkäystä. Hakemus on tehtävä perintöverolautakunnalle ennen perintöverotuksen toimittamista.

Perintöverotuksessa pesän varat arvostetaan käypään arvoon vainajan kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa. Veroa on suoritettava 20.000 euron tai sitä suuremmasta perintöosuudesta.

Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen nojalla seuraavasti:

I veroluokka 1.1.2017 alkaen
Verotettavan
osuuden arvo
Veron
vakioerä
Vero-% osuuden alarajan
ylimenevästä osasta
20.000 – 40.000 € 100 € 7
40.000 – 60.000 € 1.500 € 10
60.000 € – 200.000 € 3.500 € 13
200.000 € – 1 000 000 € 21.700 € 16
1 000 000 € – 149 700 € 19
II   veroluokka
Verotettavan
osuuden arvo
Veron
vakioerä
Vero-% osuuden alarajan
ylimenevästä osasta
20.000 – 40.000 € 100 € 19
40.000 – 60.000 € 3.900 € 25
60.000 € – 1 000 000 € 8.900 € 29
200.000 € – 1 000 000 € 49.500 € 31
1 000 000 € – 297 500 € 33

Kuolinpesästä tulevien osuuksien saajat luetaan kahteen veroluokkaan:

    1. Lapset ja heidän rintaperillisensä, aviopuoliso, aviopuolison lapsi ja heidän rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat sekä avopuoliso, jos on yhteinen lapsi tai on oltu avioliitossa.
    2. Kaikki muut: esimerkiksi sisarukset ja heidän jälkeläisensä, perittävän vanhempien sisarukset, avopuoliso.
Perintöveron vähennyksiä

Kohtuulliset hautajais- ja perunkirjoituskustannukset saa vähentää pesän arvosta. Omaisuuden myyntikulut ja perinnönjakokulut eivät sen sijaan ole vähennyskelpoisia. Perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on verovapaata 4.000 euroon asti.

Jos perinnönjättäjän puoliso saa omaisuutta perintönä tai testamentilla, hän saa tehdä 90.000 euron puolisovähennyksen (käytännössä leski maksaa perintöveroa vasta 110.000 euron perinnöstä). Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 60.000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää.

Verottajan sivulla on kätevä perintöverolaskuri.

Vastuu vainjan veloista

Osakas ei lähtökohtaisesti vastaa vainajan velasta henkilökohtaisesti. Sen sijaan osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet pesän lukuun (kuten hautajais- ja perunkirjoituskuluista), ellei toisin ole sovittu.

Perunkirjoitusvelvollinen osakas vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta, jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa. Sama vastuu on osakkaalla, joka perunkirjoituksessa tai vahvistaessaan valalla perukirjan vaarantaa velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan.

Osakastietojen vahvistaminen

Perukirja voidaan antaa Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraatti) osakastietojen vahvistamista varten. Digi- ja väestötietoviraston vahvistamalla perukirjalla voidaan ilman sukuselvityksiä osoittaa, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita. Vahvistusmaksu on 65 € tai 130 € osakkaiden perillisasemasta riippuen. (ks. https://dvv.fi/perukirjan-osakasluettelon-vahvistaminen)

Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.