Skip to content

Yksityistien tiemaksujen perintä

Yksityistien käyttäjät maksavat tiemaksuja heille määrättyjen tieyksiköiden tai käyttömaksujen perusteella. Tiekunnan kokous hyväksyy maksuunpanoluettelon, joka osoittaa kunkin tienkäyttäjän tie- tai käyttömaksu suuruuden. Maksut ovat perittävissä samassa järjestyksessä kuin verot ja muut julkisoikeudelliset saatavat. Tarkemmat tiedot tie- ja käyttömaksujen määrämisestä löytyvät yksityistielaista.

Maksujen perintä on tarkoituksenmukaista aloittaa vapaamuotoisen perinnän periaattein, toisin sanoen maksumuistutusten lähettämisellä. Maksumuistutus voidaan toimittaa tieosakkaalle suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä. Muistutuslaskusta voidaan periä viiden euron muistutusmaksu (L Saatavien perinnästä 10 a §).

Maksamaton tiemaksu peritään maksuunpanoluettelon otteen perusteella ja käyttömaksu maksuunpanoluettelon tai tiekunnan, toimitsijamiehen tai hoitokunnan muutoin vahvistaman määräyksen perusteella samoin kuin niiden erääntymispäivästä suoritettava kuuden prosentin vuotuinen korko ja kohtuulliset perintäkulut. Maksut, korko ja perintäkulut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).(ks. oikeus.fi / ulosotto).

Määrämuotoiseen ulosottohakemukseen merkitään saatavan pääoma, eräpäivä, viivästyskorko sekä mahdolliset perintäkulut. Ulosottohakemuksessa on lisäksi mainittava tiekunnan maksuunpanoluettelo sekä sitä koskevat tiedot – luettelo tai sen ote on toimitettava kuitenkin vain silloin, jos ulosottomies sitä pyytää.

Kiinteistön panttivastuu tiemaksuista

Yksityistielain mukaan tieosakkaan kiinteistö on panttina yksityistielain mukaisista maksuista ja niiden koroista. Tämä lakisääteinen panttioikeus on ilmoitettava kirjattavaksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin vuoden kuluessa saamisen syntymisestä – muutoin panttioikeus raukeaa (maakaari 20:2). Tiemaksujen perinnässä ei siten sovi viivytellä.

Lakisääteistä panttioikeutta ei kirjata, jos

1) ilmoitusta ei ole tehty säädetyssä ajassa,

2) joku muu kuin velallinen on luovutuksen nojalla hakenut lainhuutoa kiinteistöön ennen ilmoituksen tekemistä eikä hän anna suostumustaan oikeuden kirjaamiseen,

3) kiinteistöön ulosmittauksesta tai turvaamistoimesta taikka kiinteistön omistajan konkurssista on tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ennen ilmoituksen tekemistä, tai

4) kiinteistö ei lain nojalla vastaa saamisesta tai kirjausta ei muutoin voida tehdä.

Lakisääteinen panttioikeus kirjataan vain, mikäli perittävä tiemaksu on suurempi kuin 1000 euroa. Maanmittaustoimistolle toimitettavassa ilmoituksessa on mainittava kiinteistö, joka vastaa saamisesta; saamisen rahamäärä ja sen syntymisen ajankohta; velallinen; velkoja ja tämän yhteystiedot; sekä saamisen peruste ja se lainkohta, jonka nojalla lakisääteistä panttioikeutta vaaditaan.

Onko tie- tai käyttömaksusta mahdollista valittaa?

Jos tiekunnan osakas katsoo, että tiemaksu on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, hänen voi ensinnäkin kuukauden kuluessa päätöksestä vaatia asian käsittelyä uudelleen tiekunnan kokouksessa. Yleisesti tiekunnan kokouksen päätöksistä valitetaan käräjäoikeuteen, jolloin valitusaika on 3 kuukautta. Tiemaksut voidaan myös saattaa yksityistietoimituksen käsiteltäviksi. Käräjäoikeus voi ennen asian ratkaisua määrätä täytäntöönpanokiellon.

Jos toimitsijamiehen tai hoitokunnan määräämästä käyttömaksusta on erimielisyyttä, se on saatettava tiekunnan kokouksen ratkaistavaksi. Vasta tiekunnan päätöksen mukainen käyttömaksu on ulosottokelpoinen.

Mikäli kiinteistö vaihtaa omistajaa, vastaa uusi omistaja tiemaksusta vain, jos sen etuoikeus oli ilmoitettu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin (käytännössä ei koskaan alle 1000 euron tiemaksuista).

Tie- ja käyttömaksut vanhentuvat viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona ne on määrätty. Vanhentuminen ei kuitenkaan estä suorituksen saamista saatavan panttina olevasta tai ulosmitatusta velallisen omaisuudesta.

Jos tie- tai käyttömaksua ei saada perittyä, tiekunnalle syntyvä luottotappio katetaan normaalisti muilta osakkailta perittävillä tiemaksuilla.

Asianajaja, OTL Risto Tuori

Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.