Skip to content

Yhteisöjen kokouksia voidaan koronapandemian vuoksi pitää etäyhteydellä 30.6.2021 asti

Poikkeuslain mukaan osakeyhtiön yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää vuonna 2021 kesäkuun loppuun mennessä etäyhteydellä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei olisikaan siitä määräystä.

Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Vastaavanlaiset määräykset koskevat myös muita yhteisömuotoja, joskin etenkin osakeyhtiöiden on syytä perehtyä tarkemmin niitä koskeviin säännöksiin (ks. lakiteksti) .

Toimistomme lakimiehet ovat perehtyneet eri yhteisömuotojen kokouskäytäntöihin. Tarvittaessa avustamme kokouksen puheenjohtajaa etäyhteydellä kokouksen aikana tai tulemme kokouspaikalle avustamaan tai toimimaan puheenjohtajana.

Risto Tuori