Skip to content

Oikeusturvan aukko ajokieltoasioissa

Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen ajokieltomenettely on muuttunut  1.6.2019 voimaan tulleen ajokorttilain muutoksen johdosta. Nyt ajokiellon määrää kaikissa tilanteissa poliisi. Aikaisemmassa lainsäädännössä ollut epäkohta väliaikaisen ajokiellon jatkumisesta ei ole kuitenkaan kokonaan poistunut.

1. Ajokielto pysyy vaikka epäily tai syyte olisi perusteeton

Autoilija A:n epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, jonka perusteella hänet on määrättävä väliaikaiseen ajokieltoon (Ajokorttilaki 70 § 1 mom.).  Lain mukaan ajokielto jatkuu, kunnes käräjäoikeus on antanut tuomion ja poliisi tekee sen perusteella lopullisen päätöksen ajokiellosta. Väliaikainen ajokielto voidaan kuitenkin määrätä lakkaamaan, jos poliisi arvioi käräjäoikeuden määräävän ajokiellon ehdollisena, tai siihen on rikosasian käsittelyn kesto, epäillyn liikennerikoksen vakavuus, ajokiellon vaikutukset tai muut seikat huomoon ottan painavat syyt ja rikosasia on vireillä tuomioistuimessa (Ajokorttilaki 72 §).

Periaatteessa kaikki on hyvin, mutta liikennerikosten esitutkinta kestää keskimäärin 3 – 4 kuukautta, syyteharkinta ja käräjäoikeuskäsittely saman verran. Jos syyte lopulta käräjäoikeudessa hylätään, niin A on saattanut olla  useita kuukausia aiheettomasti ilman ajo-oikeutta. Jos törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen sijaan tuomio on perusmuotoisesta vaarantamisesta, niin valtiolta on yleensä turha hakea korvausta perusteettomaksi osoittautuneesta ajokiellosta.

Onhan A:lla tietenkin oikeusturvakeinoja: valitus ja kantelu, joiden laatimiseksi on jo syytä kääntyä asianajajan puoleen, mistä alkaa kertyä myös kustannuksia. Käräjäoikeus ei tule kysymykseen, vaikka muut pakkokeinoasiat se kyllä käsittelisi. Valitus hallinto-oikeuteenkaan ei välttämättä tuota tulosta (ks. KHO:n 2014:108).

Kanteluakin on yritetty, mutta laihoin tuloksin. Vuonna 2015 vastaavanlaisessa asiassa tehtyyn kanteluun antamassaan vastauksessa valtakunnansyyttäjä totesi lakonisesti, ettei hänellä ole aihetta puuttua tuomioistuimessa säännönmukaisessa järjestyksessä vireillä olevaan asiaan.

2. Ajokiellon päättämistä voi vaatia

Poliisi ei välttämättä ehdi seurata jokaisen väliaikaisen ajokiellon kestoa. Eduskunnan oikeusasiamies oli aiemman lainsäädännön aikana   kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että ajokielto voi olla voimassa jopa vuoden ilman, että kysymystä sen voimassaolosta voitiin saattaa oikeuden käsiteltäväksi (ratkaisu dnro 1265/4/11) . Esimerkiksi vangitsemisasia on käsiteltävä jopa kahden viikon välein ja takavarikkokin on voimassa vain 4 kuukautta, ellei sitä jatketa.

On sen vuoksi tärkeätä, että ajokieltoon määrätty voi itse tai asiamiehensä välityksellä olla yhteydessä poliisiin ja vaatia väliaikaisen ajokiellon päättämistä, jos siihen on ajokorttilain 72 §:n mukaiset edellytykset.

Saksassa ajokielto tulee voimaan vasta, kun se on lainvoimaisesti määrätty. Ruotsissa rikkomuksen perusteltu kiistäminen voi aiheuttaa sen, että Transportstyrelsen peruuttaa ajokieltopäätöksen ja käsittelee asian uudelleen, jos rikkomuksesta  myöhemmin tuomitaan rangaistus.

13 ajatuksia aiheesta “Oikeusturvan aukko ajokieltoasioissa”

Kommentointi on suljettu.