Skip to content

Metsävähennys perinnönjaossa ja lahjassa

Metsävähennys on metsänomistajien käytössä oleva merkittävä verosuunnittelun väline (tuloverolaki 1535/1992, 55 §). Metsävähennys koskee 1.1.1993 jälkeen vastikkeellisella saannolla, kuten kaupalla, hankittuja metsiä.  Omistaja voi vähentää enintään 60 prosenttia metsän hankintamenosta metsätalouden verovuoden pääomatuloista. Kauppahinnan lisäksi metsän hankintamenoon luetaan esimerkiksi varainsiirtovero, lainhuudatuskulut, kauppakirjan tekokulut, kaupanvahvistajan palkkio ja tila-arviokulut.

Edellytykset

Vähennyksen hyödyntäminen on mahdollista, kun tilalta tulee esimerkiksi puuta myymällä verotettavaa pääomatuloa. Käytännössä puhutaan tuhansien eurojen veroedusta.  Jotta vähennyksen voi tehdä, vuotuisen vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa. Se edellyttää, että verovuonna on kertynyt metsävähennyskiinteistöltä vähintään 2 500 euroa metsätalouden veronalaista pääomatuloa.

Koska metsävähennysoikeus syntyy vain kiinteän omaisuuden kaupasta, metsää omistavan jakamattoman kuolinpesän sisällä tapahtuvat kuolinpesäosuuksien kaupat eivät muodosta vähennysoikeutta. Kuolinpesäosuuden kauppa on irtaimen omaisuuden kauppa.  Jos henkilö ositus- tai perinnönjakotilanteissa käyttää metsän hankintaan osituksen tai perinnönjaon ulkopuolisia varoja, hänelle muodostuu käytettyjen varojen verran verovähennyspohjaa.  Uutta hankintamenoa ja metsävähennyspohjaa ei muodostu silloin, kun ulkopuolisia varoja käytetään avioerossa osituksessa tasingon maksamiseen oman metsän omistuksessa pitämiseksi (KHO 11.10.2013/3251).

Metsävähennyksen siirtyminen

Metsänomistajan harkitessa metsätilan lahjoittamista tai kuolinpesän osakkaiden suunnitellessa jakoa, on syytä pohtia toimen vaikutus metsävähennykseen. Jos saanto on vastikkeeton, uutta metsävähennystä ei muodostu. Lahja- tai perintöverotusarvo tai maksettu lahja- tai perintövero ei voi olla metsävähennyksen perusteena. Metsänomistajalta käyttämättä jäänyt osuus metsävähennyspohjasta siirtyy kuitenkin uudelle omistajalle, kun omistusoikeus siirtyy esimerkiksi lahjana, perintönä tai avio-oikeuden perusteella. Uudella omistajalla on siis sama oikeus metsävähennyksen tekemiseen kuin edellisellä omistajalla olisi ollut. Lahjanluonteisessa tilakaupassa uudelle omistajalle siirtyy edellisen omistajan käyttämättömästä metsävähennyksestä lahjan suhteellisen osuuden mukainen osuus ja maksettu kauppahinta muodostaa uutta vähennyspohjaa.

Edellisen omistajan käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy myös, kun kyseessä on vainajan metsäomaisuuden siirtyminen kuolinpesälle, kuolinpesän metsäomaisuuden jako määräosin osakkaille verotusyhtymänä hallittavaksi, verotusyhtymän yhteisomistuksen purkautuminen sopimuksella tai kiinteistötoimituksella sekä puolisoiden yhteisen metsätalouden harjoittamisen päättyminen toisen puolison kuoleman takia.

Annamme mielellämme lisätietoja metsävähennyksestä. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.